09

2023

【Cryogen-free LT-SPM SYS】
Development of a cryogen-free sub-3 K low-temperature scanning probe microscope by remote liquefaction scheme

Publication Date:Sep 30,2023

author:Ruisong Ma;Hao Li;Chenshuai Shi;Fan Wang;Le Lei;Yuanzhi Huang;Yani Liu;Huan Shan;Li Liu;Shesong Huang;Zhi-Chuan Niu;Qing Huan;Hong-Jun Gao

02

2023

【ALD SYS】
Conjugated dual size effect of core-shell particles synergizes bimetallic catalysis

Publication Date:Feb 23,2023

Authors:Xiaohui Zhang1,3, Zhihu Sun 2,3,RuiJin1,3, Chuwei Zhu1,3, Chuanlin Zhao1, Yue Lin 1,QiaoqiaoGuan1,LinaCao 1, Hengwei Wang 1, Shang Li1, Hancheng Yu1,Xinyu Liu1,LeileiWang1,ShiqiangWei 2 ,Wei-XueLi 1 Junling Lu 1

07

2022

【LT-STM SYS】
Experimental Realization of Atomic Monolayer Si9C15

Publication Date:Jul 11,2022

Authors:Zhao-Yan Gao, Wenpeng Xu, Yixuan Gao, Roger Guzman, Hui Guo, Xueyan Wang, Qi Zheng, Zhili Zhu, Yu-Yang Zhang, Xiao Lin, Qing Huan, Geng Li, Lizhi Zhang, Wu Zhou, Hong-Jun Gao

04

2022

【E-beam Evaporator】
Chemically identifying single adatoms with single-bond sensitivity during oxidation reactions of borophene

Publication Date:Apr 18,2022

Authors: Linfei Li, Jeremy F. Schultz, Sayantan Mahapatra, Zhongyi Lu, Xu Zhang & Nan Jiang*

09

2021

【E-beam Evaporator & K-Cell Evaporator】
Angstrom-Scale Spectroscopic Visualization of Interfacial Interactions in an Organic/Borophene Vertical Heterostructure

Publication Date:Sep 09,2021

Authors: Linfei Li, Jeremy F. Schultz, Sayantan Mahapatra, Xiaolong Liu, Chasen Shaw, Xu Zhang, Mark C. Hersam, and Nan Jiang*

< 123 >